Annonce

Politisk ØkonomiDansk, europæisk og global økonomi
analyse
30. marts 2012 - 11:55

Er statsunderskuddet en fiktion?

Vi stopfordres af regeringen med, at ”der ikke er råd på grund af hullet i statskassen”. Men for andet år i træk er statsunderskuddet halveret, og det tegner det også til i 2012. Alligevel opretholder regeringen fiktionen om et stort statsunderskud.

I 2009 bebudede VK - regeringen med daværende finansminister Claus Hjorth Frederiksen i spidsen som bekendt, at Danmarks statsunderskud fra 2010 og frem i flere år ville overtræde EU s regel om, at det løbende statsunderskud højst må overstige 3 % = ca. 53 mia. kr. For 2010 hævdede man således, at statsunderskuddet således ville løbe op i 94 mia. kr svarende til 5,4 % af BNP.

Denne alarmmelding blev som bekendt af VK - regeringen politisk udnyttet til med det såkaldte Konvergensprogram og VKO s "Genopretningsaftale" at gennemtvinge offentlige besparelser på 34 mia. kr fra 2011 og de nærmeste år frem, herunder forringelse af dagpengeordningen.

Underskud langt under EU - grænsen i 2010 og 2011.

Men da statsregnskabet for 2010 i foråret 2011 forelå fra Danmarks Statistik, viste alarmen sig slet ikke at holde.

Grundet betydeligt større indtægter fra Pensionsafkastskatten end forudsat endte underskuddet i 2010 med at blive kun godt det halve af de ellers med brask og bram bebudede 5,7 % af BNP. Hermed var EU - reglerne alligevel ikke overtrådt i 2010, idet underskuddet kun endte på 34,8 % svarende til 2,7 % af BNP.

MEN: I 2011 var den ifølge Claus Hjorth og VK god nok. Her ville der i henhold til den daværende finansminister kommet et statsunderskud på omkring 70 mia. kr svarende til omkring 4 % af BNP. EU s regler ville hermed (igen) være overtrådt og der var derfor ingen grund til at slække på spareplanerne, fastholdt Hjorth.

Denne prognose for 2011 overtog SRSF - regeringen, da den tiltrådte. Selv om man gennemførte et ”kasseeftersyn”, fandt man ikke anledning til at nedjustere underskudsprognosen, men betonede tværtimod, at man ”havde overtaget et stort hul i statskassen”.

Derfor skulle der føres stram økonomisk politik og spares og derfor var det i regeringsgrundlaget meget vigtigt for regeringen af leve op til EU – henstillingen.

Nu har det så for andet år i træk vist sig, at statsunderskuddet er langt lavere og under EU – grænsen. Ifølge Danmarks Statistik blev underskuddet nemlig også i 2011 langt mindre end forudsagt. Ganske vist er underskuddet stadig på 34,8 mia. kr, men det er 36,4 milliarder MINDRE end forudsagt af regeringen i december 2011 og ikke mindre end 49,3 mia. kr MINDRE end finansministeriet skønnede i december 2010. Her forudsagde man nemlig underskud på henholdsvis 83,9 mia. kr respektive 94,4 mia. kr.

Fejlskønnet for underskuddet i for 2011 er med andre ord på 105 respektive 141 procent af det, som det blev.

Det betyder, at Danmark for andet år i træk ALLIGEVEL IKKE overtræder EU – reglerne om, at statsunderskuddet ikke må overskride 3 % = ca. 46 mia. kr. Hvor det offentlige underskud i 2011 først var forudsagt til 5,5 % af BNP, så til 4,7 % og sidst til 4 %, så blev det altså kun 2,2 %.

Igen handler en væsentlig del af problemet om, at man havde skønnet indtægterne alt for lavt, især afkastet på den såkaldte pensionsafkastskat. For 2011 havde man regnet med statens indtægter fra herfra til 12 mia. kr, men det endte med 37 mia. kr. 

Det må også anerkendes, at denne KAN svinge meget og er vanskelig at forudsige, men det er ganske tankevækkende, at fejlskønnene har været så store og hver gang til den samme side.

2012: Underskuddet vil også i år blive langt mindre end forudsagt.

MEN: Ifølge den nye SRSF – regering skulle ulven så komme i 2012. For da regeringen tiltrådte opjusterede den oven i købet det tidligere i forvejen høje skøn fra VK – regeringen.

Nu ville underskuddet for 2012 komme helt op over 100 mia. kr., nærmere bestemt op på 101,7 mia. kr svarende til 5,7 % af BNP.

Igen har man imidlertid opereret med en minimalindtægt fra pensionsafkastskatten, ja faktisk endnu lavere end sidste år, idet der i 2012 KUN forventes et afkast på 5 mia. kr.[1]

Alt tegner til at dette er fuldstændigt urealistisk lavt. Hvis skatten ender på niveauet for 2011 = 37 mia. bliver underskuddet ikke 101 mia. kr, men omkring 70 mia. kr.

Hvilket også er omkring det niveau, som fx Det Økonomiske Råd har vurderet, idet DØR forventer et underskud i 2012 på 72 mia.

Fra et underskud på70 mia.kr. er der ikke langt ned til de 46 mia. kr. som er EU – grænsen. En del af årsagen til underskuddet i 2012 er faktisk en engangsforeteelse, nemlig udbetaling af efterlønsbidrag, der af finansministeriet er skønnet til ca. 17 mia. kr.

Renses for det vil underskuddet nærmere ligge omkring 55 mia. kr.

Og underskuddet kan faktisk godt gå hen og blive lavere endnu, idet eksporten ser ud til at overraske positivt i 2012 i forhold til, hvad man tidligere forventede. I så fald kan underskuddet ende med igen at blive halveret og ligge nede omkring de 53 mia. kr, som er EU grænsen

Underskud ikke økonomisk, men politisk bestemt.

Hermed har alarmen om det store statsunderskud og om overtrædelsen af EU – reglerne for andet år i træk vist sig at være en høj grad af fiktion.

Og vi er som beskrevet godt på vej til, at det også bliver tilfældet i 2012 – navnlig når der ses bort fra den ekstraordinære engangsforeteelse med udbetaling af efterlønsbidrag.

En mere sober udmelding fra finansministeren om 2012 – ligesom i de foregående år - ville derfor lyde, at man er opmærksom på, at statens indtægter er meget usikre og at vi derfor skal følge udviklingen i statsunderskuddet nøje, men på den anden side også må vente og se, hvad det faktisk bliver.

Men det er ikke, hvad der lyder fra Bjarne Corydon (S). Han vil nemlig ikke foreløbig nedjustere ”dommedagsprognosen” på et underskud på over 100 mia. kr. i 2012 ”Det er for tidligt at sige noget nyt og præcist om det offentlige underskud i 2012”, lyder det blot.[2]

Men hvorfor lade underskudsprognosen ligge på et helt åbenlyst urimeligt højt niveau?

Også regeringens stærke ”kvinde”, den Radikale Margrethe Vestager, afviser at ændre på vurderingen af underskuddet.

Men her kommer vi nok nærmere grunden: Fordi hun ikke vil ændre på den økonomiske politik: ”..man skal ikke fifle med EU – henstillingen. Når vi har udsigt til et underskud i år på 5,5 % er det ikke lige netop der, man ringer ned og siger, at nu vil man bruge nogle flere penge”. [3]

Dette peger på, at alarmen om det store statsunderskud er politisk bestemt. SRSF regeringen har – ikke mindst på De Radikales foranledning – fra 2013 og frem lagt sig fast på en meget stram økonomisk politik med store offentlige besparelser.

Alene i 2013 vil der blive sparet ca. 17 mia. kr.[4]

Alarmen om det store statsunderskud blev af VK regeringen brugt til at fremkalde en katastrofestemning langt ud over, hvad der var belæg for og til at ”bestille” en EU henstilling, der skulle legitimere ”Genopretningsplanens” massive velfærdsbesparelser.

Men SRSF – regeringen viderefører jf. regeringsgrundlaget ”Genopretningsplanen” og velfærdsbesparelser og forringelser og har derfor åbenbart stadig brug for skræmmebilledet og den store ”EU – bussemand”.

Selvom det altså er mere fiktion end realiteter økonomisk set.

SRSF – regeringen vil gerne begrunde sine ”reformer” med forringelser for samfundets svageste (førtidspensionister, fleksjobbere, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse) og de fortsatte store besparelser på kommunernes velfærdsservice med statsunderskuddet.

Men det er altså en politik, man har VALGT – ikke en økonomisk nødvendighed.

Når SRSF – regeringen fastholder fiktionen om et stort underskud det således reelt ikke af økonomiske grunde, men fordi man har politisk brug for fiktionen til at begrunde sine spareplaner for samfundets svageste og velfærden og for at begrunde sin økonomiske politik.

Det store statsunderskud synes således i højere grad politisk bestemt end økonomisk.

Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom – cand. scient. adm – og velfærdsforsker.
Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission
Medlem af centrum, men ikke tilknyttet politiske partier eller bevægelser

HENVISNING:

Dette notat er første kapitel i rapporten: SRSF ´s fiktion om statsunderskuddet – og realiteterne. www.henrikherloevlund.dk/artikler/Fiktionomstatsunderskud.pdf 37 sider, april 2011.
Notatet er udsendt med nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Abonnement på KRITISKE ANALYSER (om velfærd og økonomi) og KRITISKE DISKUSSIONER (om regering og politik) kan tegnes ved at maile til herloevlund@mail.dk

Alle rapporter, notater og debatindlæg kan downloades fra www.henrikherloevlund.dk under ”artikler og rapporter”[1]) Jf. Henriksen, Thomas Bernt og Troels Hein Bünger: Topøkonomer nedjusterer budgethullet. Børsen 29.03.12.

[2]) Jf. Henriksen, Thomas Bernt Og Troels Hein Bünger: Foran anførte værk.

[3]) Jf. Nielsen, Bo: Regeringen fastholder spareplaner trods fremgang. Jyllandsposten Erhverv, 29.03.12

[4]) Ibid.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce