Annonce

Politisk ØkonomiDansk, europæisk og global økonomi
18. august 2010 - 15:55

Kvalitetssikring af oppositionens økonomiske planer

1. Behov for en ny økonomisk politik.

Danmark har brug for en ny økonomisk politik og derfor for en ny regering.

VKO har kørt økonomi og velfærd i sænk gennem sin økonomiske politik, der har et meget stort medansvar for både krise, ledighed og statsunderskud. Det er således hævet over enhver diskussion, at VKO s skattestop og lånereformer i væsentlig grad bidrog til skærpelse af finans- og navnlig boligkrisen i Danmark. Under krisen har VK ført ideologisk politik i stedet for økonomisk politik, idet man perspektivløst har pumpet milliarder ud i skattelettelser, som kun er blevet konverteret til en reduktion af boligejernes prioritetsgæld. Og lige så indiskutabelt er det, at VKO s skattelettelser i betydeligt omfang har været med til at føre statsunderskuddet over konvergensgrænsen. Og VKO ´s genopretningsaftale vil hævet over enhver tvivl modvirke den økonomiske vækst og øge ledigheden og dermed tilmed koste omkring op til 10 mia. af den tilstræbte reduktion af statsunderskuddet frem til 2013.

Der er altså gode grunde til et regeringsskifte. Men desværre er udsigterne nu forringede. Oppositionen har fået sine egne person - og ledelsessager. Skal et regeringsskifte sikres, er det derfor væsentligt, at oppositionen har en økonomisk politik med svar på de væsentlige problemer.

2. Oppositionens økonomiske planer.

S og SF har sammen fremlagt ”Fair Løsning” og de Radikale ”Genopbygningsplanen”.

I Det Radikale Venstres ”Genopbygningsplan” vil partiet lukke hullet i statsfinanserne gennem en længeresigtet løft i beskæftigelsen med i alt 140.000 personer, hvilket skal givet en varig årlig forbedring af de offentlige finanser med 30 mia. kr. svarende til 0,7 pct. af BNP. Dette skal især ske gennem afvikling af efterlønnen, hvilket skal give godt 2/3 af beskæftigelses- og provenumålet. Desuden skal dagpengeperioden halveres, hvilket som bekendt er vedtaget, + diverse andre dagpengeændringer til samlet 6½ mia. kr. i offentligt merprovenu. Endelig skal topskattegrænsen i forhold til VKO s skattereform forhøjes yderligere med 50.000 kr. med det mål yderligere at øge arbejdsindsatsen,


I ”Fair Forandring” og ”Fair Løsning” fra S og SF skal der gennemføres skatteforhøjelser for netto ca. 12,2 mia. kr. Endvidere skal arbejdsudbuddet forøges svarende til et samlet merprovenu på i alt 22,3 mia. kr. Dette skal ske gennem forhøjelse af den gns. ugentlige arbejdstid med op til 1 time eller tilsvarende andre løsninger, hvilket vurderes at give en offentlig merindtægt på 15 mia.kr. Endelig skal der effektiviseres på de offentlige budgetter for 14 mia. kr. Samt endvidere gennemføres hurtigere og øget uddannelsesomfang til en samlet merindtægt på 7, 3 mia.kr. Af det beregnede merprovenu på i alt 48,5 mia. kr. skal der ifølge planerne anvendes godt 12,2 mia. kr til øget velfærd svarende til godt et løft i offentligt forbrug på godt 1,4 pct. af BNP, mens 24 mia. kr. afsættes til at forbedre de offentlige finanser og godt 12 mia. kr. lægges til side i reserve. Endelig skal beskæftigelsen skal løftes ved at fremrykke offentlige investeringer for 10 mia. kr.3. De aktuelle udfordringer for den økonomiske politik.

De forringede udsigter for det tiltrængte regeringsskifte giver imidlertid anledning til et eftersyn af oppositionens økonomiske politik. Aktuelt er hovedopgaven frem til 2013 at nedbringe statsunderskuddet og reducere ledigheden. Der foreligger en henstilling fra kommissionen om, at Danmark skal forbedre den strukturelle saldo på de offentlige finanser med 1½ til 2 pct. fra aktuelt over 5 pct. til under 3 pct. frem til 2013. Indtil henstillingen forhåbentligt kan genforhandles og ændres, nødsages også oppositionen at relatere sig hertil. Finansministeriet har i forhold hertil opgjort kravet til forbedring af de offentlige finanser frem til 2013 til 24 mia. kr.

Men også ledigheden kan blive et stigende problem. Opsvinget er usikkert i såvel USA, Japan og navnlig i EU, hvor man efter den græske og sydeuropæiske gældskrise er ved at spare opsvinget væk. Dermed tegner væksten i de kommende år lav og usikker og bruttoledigheden kan stige helt op omkring 200.000 (ekskl. studerende) og i de kommende år helt ligge vedvarende højt.4. Matcher oppositionens økonomiske planer de aktuelle økonomiske udfordringer?.

Hvorledes lever nu henholdsvis planerne fra RV respektive S og SF op til frem til 2013 at forbedre de offentlige finanser og reducere ledigheden?

Hvad angår Det Radikale Venstres ”Genopbygningsplan” er hovedinstrumentet gradvis afvikling af efterlønnen over 10 år, idet efterlønsalderen hvert år hæves et halvt år. Ifølge planens egne angivelser skulle det give en beskæftigelsesforbedring på 10.000 personer og en forbedring af de offentlige finanser med 2 mia. kr. årligt. Dvs. over 3 år frem til 2013 vil de offentlige finanser være forbedret med 6 mia. kr. og beskæftigelsen været øget med 30.000 personer. Det ville dog ikke reducere ledigheden, da der samtidig ville være kommet lige så mange flere ud på arbejdsmarkedet.

Hertil kommer så den radikale plans dagpengeændringer, som er angivet til at ville reducere ledigheden med 15.000 personer og forbedre statsfinanserne med omkring 4½ mia. kr ekskl. den allerede vedtagne halvering af dagpengeperioden. Endelig mener de Radikale, at yderligere topskattelettelser ville kunne forbedre beskæftigelse og statsfinanser med henholdsvis op mod 10.000 personer respektive + 2 mia. kr. Heller ikke i dette tilfælde reduceres ledigheden, da beskæftigelsesstigning forudsættes at ske gennem øget arbejdstid for de allerede beskæftigede topskatteydere.

Selv under de mest optimale beskæftigelsesvilkår, hvor efterlønnere virkelig kommer i beskæftigelse i takt med, at ændringerne indfases, ville den radikale plan fra 2011 til 2013 kun en indebære en reduktion af ledigheden på 15 til 20.000 fuldtidspersoner. Og effekten af ”Genopbygningsplanen” på de offentlige finanser ville frem til 2013 således opgjort højst være en forbedring på 10 mia. kr ekskl. halvering af dagpengeperioden dvs. under det halve de af Finansministeriet beregnede budgetforbedringsbehov som følge af EU – henstillingen.

Alt i alt må Det Radikale Venstres ”Genopbygningsplan” selv ifølge sine egne angivne mål og effekter siges kun i begrænset omfang at leve op til at reducere ledighed og statsunderskud frem til 2013. Hertil kommer så – jf. længere fremme – spørgsmålet, om udsigterne også til gennem planen at forbedre beskæftigelsen i det angivne omfang?

Hvad angår ”Fair Løsning” skal gennemføres skatteforhøjelser, der angives at give det offentlige et merprovenu på 12,2 mia. kr. netto, men til gengæld skal bruges 12,5 mia. kr. til genopretning og opretholdelse af velfærden. Dette må i sig selv betragtes som et positivt og rigtigt forslag. Herudover skal der gennem besparelser og effektivisering på de offentlige budgetter findes i alt 14 mia. kr samt gennem øget arbejdstid opnås en budgetforbedring på 22,3 mia. kr. eller i alt omkring 36 mia. kr. Ifølge egne angivelser opfylder Fair Løsning således EU - kravet om forbedring af de offentlige finanser.

Her gælder dog, at forøgelse af arbejdstiden tidligst kan gennemføres med virkning fra nye overenskomster i 2012 og således under de mest optimale betingelser næppe kunne give mere end godt det halve af det beregnede merprovenu frem til 2013. Dvs. et minus på kort sigt på godt 7,5 mia. kr. For 5 mia. kr i budgetforbedringer som følge af øget uddannelsesniveau ud af beregnede 7,3 mia. kr gælder også, at der næppe er tale om nogen effekt på kort sigt, hvorfor det også bør fraregnes. Og endelig vil effektivisering i kommunerne tidligst kunne få virkning fra ikrafttræden af kommuneaftalen for 2012 dvs. fra årsskiftet 2011/2012, hvorfor det selv under de mest optimale betingelser næppe ville kunne give mere end 2/3 af det beregnede provenu, hvorfor der her på kortere sigt må fraregnes godt 4 mia. kr.

Samlet reduceres vil de af Fair Løsning selv angivne budgetforbedringer således frem til 2013 skulle reduceres med godt 16,5 mia. kr til godt 20 mia. kr. Det vil være lige i underkanten af konvergenskravene om besparelser på 24 mia. kr, men næppe dårligere end VKO s ”Genopretningsaftale”. Derimod er tiltagene overfor ledigheden mere begrænsede. ”Fair Løsning” vil fremrykke offentlige investeringer for 15 mia. kr. og hermed reducere ledigheden med 15.000 personer.

5. Vil øget arbejdsudbud øge beskæftigelsen?

Men kigger vi om bag begge planerne, rejser der sig imidlertid et yderligere, grundlæggende spørgsmål. Begge planer bygger i betydelig grad på en økonomisk tankegang om, at der gennem forøgelse af arbejdsudbuddet kan skabes øget beskæftigelse. Et øget arbejdsudbud kan under optimale betingelser omsættes i øget beskæftigelse, hvis der er efterspørgsel efter den pågældende mængde arbejdskraft. Her gælder imidlertid for begge planer spørgsmålet om, hvorvidt sådanne optimale betingelser vil være til stede de kommende år?

Jf. foran er der nemlig ikke udsigt til forbedring af ledighedssituationen på denne side af 2015. Dette rammer begge planer. Hermed vil øget arbejdsudbud indenfor en overskuelig tidshorisont næppe give nogen stor beskæftigelseseffekt. De 10 mia. kr., som Det Radikale Venstres genopbygningsplan ifølge egne angivelser kunne forbedre de offentlige finanser med frem til 2013, vil således formenligt skrumpe yderligere.

Problemerne med at omsætte øget arbejdsudbud til beskæftigelse gælder også for ”Fair løsning”. Ganske vist vil Fair Løsning fremrykke offentlige investeringer i størrelsesordenen 10 – 15 mia. kr, men det vil dog max øge beskæftigelsen med 15.000 personer og kan derfor ikke opsuge den forøgelse af arbejdsudbuddet som en times længere arbejdstid på hele arbejdsmarkedet svarer til (over 75.000 fuldtidspersoner). På kortere sigt mangler der således 15 mia. kr i planen alene på dette punkt. Også en anden hovedkomponent: At unge skal hurtigere igennem uddannelse - må også betragtes som diskutabel, i hvert fald hvis unge der kommer senere ind skal mødes med hårdere adgangskrav og få mindre SU. Det vil give flere studieskift og mere erhvervsarbejde og kan dermed samlet set risikere at give studietidsforlængelser stik i mod hensigten. Hermed er den del af finansieringen af S og SF s plan på 7,5 mia. kr. i hvert fald også usikker. Endelig angiver ”Fair Løsning”, at der over 4 år kan findes op til 14 mia. kr gennem først og fremmest produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor. Selvfølgelig kan der effektiviseres, men det er særdeles usikkert, om der kan effektiviseres så hurtigt.

Det går næppe så skidt, at der mangler 36 ud af 48 mia. kr på finansieringssiden af ”Fair Løsning”. Men antages det optimistisk, at halvdelen af de forventede finansieringsbidrag rent faktisk opnås, vil der stadig mangle omkring 8 mia. kr. til enten bedre velfærd eller til at bedre de offentlige finanser med 24 mia. kr..

Retfærdigvis skal det her siges, at heller ikke VKO ´s ”Genopretningsaftale” hænger sammen, idet besparelserne vil reducere den økonomiske vækst med omkring 1 pct. og derfor vil der også i VKO’s plan mangler omkring 7 mia. kr i at nå de 24 mia. kr. Så i den henseende er ”Fair Løsning” ikke ringere end VKO s ”Genopretningsaftale”.

6. Forslag til kvalitetssikring.

Samlet er der imidlertid således behov for kvalitetssikring af oppositionens økonomiske politik. En sådan kvalitetssikring bør navnlig bestå i andre finansieringskilder til at styrke de offentlige finansers holdbarhed samt dermed også midler til en øget beskæftigelsesfremmeindsats og bekæmpelse af ledigheden. Vedrørende supplerende finansiering kan blikket vendes mod statens indtægtsside. Her er mindre at bygge på i ”Genopbygningsplanen”, mere i ”Fair Løsning”. Det er her nærliggende at overveje en mere gennemgribende revision af VKO s skattereform end den hidtil foreslåede i ”Fair Forandring”. En mere retfærdig fordeling af skattebyrden og et øget skatteprovenu kunne opnås gennem at indførelse af en 3 - 4 pct. s skat for årsindkomster mellem en million kr. og ned til 650-700.000 kr.

Der er også god grund til at kigge erhvervsstøtten igennem, der koster årligt omkring 24 milliarder, heraf de 14 via skattesystemet, fx bankernes momsfritagelse, den umanerligt lave rederibeskatning og den allerede i dag udstrakte landbrugsstøtte. ”Fair Forandring” kan igennem disse og andre skatteforslag udbygges, så skatteprovenuet gradvist over 4 år øges med godt 20 mia. kr. yderligere årligt.


Udover at indgå i forbedringen af statsfinanserne med 24 mia. kr. kan der også blive brug for midlerne til at forhindre en evt. bruttoledighed på over 200.000 personer. Yderligere offentlige investeringer eller øget offentlig velfærdsbeskæftigelse for 10 mia. kr kan reducere ledigheden med 10 – 20.000 personer.

Selvom der her stilles spørgsmålstegn ved den kortsigtede effekt af forslagene om at øge arbejdsudbuddet, kan der på længere sigt – på den anden side af krisen efter 2015 - være behov for øget forsyning med arbejdskraft, selvom der med en bruttoledighed på omkring 170.000 dog nok at starte med for erhvervslivet. Spørgsmålet er imidlertid, om et evt. behov for ekstra hænder skal opfyldes ved, at de som allerede er i arbejde skal arbejde mere eller primært ved, at flere af de udenfor arbejdsmarkedet kommer i arbejde? Og her er det oplagt at søge at øge arbejdsstyrke og beskæftigelse ved at reducere beskæftigelsesreserven udenfor arbejdsmarkedet. Der kan skaffes op til 60.000 flere hænder gennem øget integration, reduceret udstødning fra arbejdsmarkedet, øget tilgang af arbejdskraft udefra samt ved at værende medarbejdere fastholdes længere eller går op i tid.7. Historisk kompromis mellem RV og S+SF?

Men hvordan skabe samling i oppositionen om en sådan økonomisk politik? Måske skal der kigges udenfor økonomien over til værdipolitikken. Et ”historisk kompromis” mellem RV og S+SF ville slet ikke være så dårligt, hvis RV blødte op på sin velfærdsnegative økonomiske politik og S+SF på deres indvandrernegative værdipolitik.

VIDERE ARBEJDE.

Det er planen, at denne KRITISKE DISKUSSION af oppositionens økonomiske politik set i lyset af de aktuelle eller kortsigtede økonomiske udfordringer frem til 2013, vil blive fulgt op at en videre KRITISK DISKUSSION – Kvalitetssikring af oppositionens økonomiske politik (II) - af oppositionens økonomiske politik for, hvorledes der på varigt sigt dvs. også efter 2013 skabes vækst i økonomi, produktivitet, beskæftigelse og velfærd.

HENVISNING
Den fulde KRITISKE DISKUSSION på 17 sider, inklusive noter, tabeller og figurer kan downloades på www.henrikherloevlund.dk/Art...
Vederlagsfrit abonnement på nyhedsbrevet KRITISKE DISSKUIONER kan tegnes ved at maile til herloevlund@mail.dk

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce