Annonce

Politisk ØkonomiDansk, europæisk og global økonomi
31. marts 2011 - 11:59

Problematiske privatiseringer

1. Monopoler indebærer risiko for misbrug.

Det har i mange år været god latin i økonomisk teori omkring statens rolle i samfundsøkonomien, at der omkring de såkaldte ”naturlige monopoler” var vigtige grunde til, at de netop var en del af den offentlige sektor og IKKE var private virksomheder. Vi taler her om anlæg og virksomheder som fx veje, lufthavne, broer, jernbaner, post, televirksomhed, vandforsyning, elforsyning o.l.

Sådanne virksomheder – typisk altså indenfor infrastruktur, transport og energi samt forsyningsvirksomhed - rummer på grund af produktionens omfang og kapitalkravene hertil (såkaldt ”large scale – production”) et betydeligt element af faktisk monopol. Privat ejerskab indebærer derfor ifølge gængs økonomisk teori risiko for misbrug af monopolet til oparbejdelse af overskud frem for større økonomisk effektivitet.

Derfor blev offentligt ejerskab og styring modsvarende set om en sikring af borgernes/forbrugernes forsyning mod ”monopolmisbrug” gennem ”overpriser” og/eller ”forringet service og kvalitet”.

2. Privatisering "oppe i tiden".

I såvel økonomisk teori som i den økonomiske politik de seneste årtier er sådanne ”skrupler” imidlertid tilsidesat og glemt.

Nyliberalistiske propagandacentraler såsom CEPOS, Børsen o.l. har monomant gentaget budskabet om markedsgørelse, privatisering og udlicitering som universel kilde til større økonomisk effektivitet.

Og gentagelse fremmer åbenbart tilegnelse – i hvert fald har nyliberalistiske økonomiske teorier og løsningsmodeller i stigende grad vundet indpas i mainstream økonomisk teori i Danmark såsom i DØR, Velfærdskommissionen, Arbejdsmarkedskommissionen, Finansministeriet o.l.

Således også i den økonomiske politik. Siden 1990 har navnlig Nyrup – regeringen privatiseret en lang række offentlige virksomheder: Københavns Lufthavn, Tele Danmark, DSB Busser og Rederi, Datacentralen, Kommunale el – selskaber m.fl. I alt blev der privatiseret for 37 mia. kr i Nyrups og Lykketofts tid. Den nuværende regeringen har endnu kun privatiseret for 8 mia. kr., men synes opsat på revanche. Flere og rigtigt store privatiseringer rykkes frem mod startlinjen i disse år: DONG og DSB.

Og Venstres Folketingsgruppe har i et ”Erhvervspolitisk oplæg” vedtaget, at ”staten hverken helt eller delvist bør eje virksomheder, som kan drives ligeså godt eller bedre af private operatører." Med andre ord: Alle offentligt ejede selskaber skal privatiseres.

Ligesom Venstre nu foreslår, at udliciteringen i kommunerne tvangsmæssigt øges fra de nuværende omkring 25 % til 31,5 %, uanset om der ikke er nogen dokumentation for øget effektivitet herigennem

3. Dogmet om større effektivitet gennem privat drift.

Dette er sket med begrundelse i netop et dogme om større effektivitet ved privat end ved offentlig drift.

Det er her imidlertid bemærkelsesværdigt, at hverken regeringens egne økonomer eller den store flertal af universitetsøkonomer har interesseret sig meget for analyser af og beregninger over konsekvenserne af privatiseringer for befolkning og det øvrige erhvervsliv i forbindelse med de to seneste årtiers omfattende privatiseringer i Danmark.

Regeringerne synes snarere at have været interesseret i penge i statskassen og synes derudover at dele tyrkertroen om, at privat drift giver større effektivitet og dermed er godt for brugerne.

Nogle af de efterhånden indhøstede erfaringer viser imidlertid, hvorledes privatisering af monopoler i stedet for at sikre forbrugernes interesser og øget effektivitet i stedet udnyttes til for høje priser. Postulatet om øget effektivitet gennem privat drift er med andre ord netop et dogme, som der langt fra er konkret dokumentation og belæg for. Snarere må spørgsmålet om offentligt ejerskab vurderes grundigt i lyset af netop risikoen for dårligere service og privat monopolmisbrug på længere sigt.

Her skal nævnes et par eksempler på sådanne negative erfaringer med privatisering: TDC og Københavns Lufthavn.

4. TDC.

Et af de mest i øjenfaldende eksempler på, hvorledes privatisering snarere end effektivisering og forbrugernes fordel har sigtet på øget overskud i virksomheden selv, er privatiseringen af det tidligere Tele Danmark, nu TDC.
Tele Danmark etableredes i 1991 ved sammensmeltning af en række regionale teleselskaber. Angiveligt skulle det ruste den danske telesektor til konkurrence med udlandet under EU ´s liberaliseringsbestræbelser, men allerede i 1998 solgte staten sine aktier og efter et par ejerskifter er TDC i dag endt hos en række kapitalfonde.

TDC blev herefter hurtigt gældsat til op over skorstenene, da fondene flyttede lånoptagelsen til købet af TDC over på virksomheden selv. Udenlandske besiddelser, sidevirksomheder, ejendomme osv. er blevet realiseret i kapitalfondenes forsøg på at vriste overskud og kapital ud af TDC. De mange penge er først og fremmest gået til at betale af på fondenes milliardgæld til købet.

Men da den store gældsbyrde og de stærkt stigende renter samt vanskelighederne med at sælge de lemlæstede rester af TDC er begyndt at tynge, er TDC begyndt også at lade medarbejderne samt forbrugerne betale regningen. For medarbejdernes vedkommende gennem omfattende nedskæringer af bemandingen.

Overfor er forbrugerne har TDC slået ind på en strategi med at udnytte sin markedsposition til hyppige prisstigninger navnlig på områder, hvor TDC fortsat har en monopollignende stilling, fx ledningsnettet.

Således er fx prisen på det faste abonnement forhøjet stærkt i de senere år.
Fondene hævder, at de effektiviserer TDC. Men i stedet på udvikling og service er fokus under kapitalfondene kommet til at ligge på udlicitering, sale and lease back operationer og allehånde finansielle krumspring.

Det korte af det lange er, at overtagelsen af TDC formentlig hverken har været til fordel for den danske telesektor eller danske telebrugere.

5. Københavns Lufthavn.

Et andet eksempel på de seneste årtiers privatiseringsbølge er Københavns Lufthavn., hvor privatisering og afhændelse allerede gik i gang i begyndelsen af 90´erne og senere kulminerede med Fogh – regeringens frasalg af afgørende aktieposter til endnu en kapitalfond, Macquarie Air ports fra Australien.

Også her har det været svært at se fordelen for de almindelige forbrugere og for det øvrige erhvervsliv. Kapitalfonden har som ved TDC trukket kapital ud af virksomheden samtidig med, at man har scoret en betydelig gevinst af den oprindelige investering, Og tilmed gennem interne transaktioner har overfør en del af overskudt til skattely i udlandet -. Uden om dansk beskatning.

Hvad værre er: Med privatiseringen beror centrale trafikpolitiske beslutninger om luftfarten i Danmark, ja i hele Norden, på private økonomiske overvejelser i den australske fond, som ejer Københavns Lufthavn. Og kritiske røster siger, at konsekvensen har været en degeneration af lufthavnen på grund af manglende investeringer og udbygning.

6. Fremtidig privatiseringer med endnu større problemer.

De kommende privatiseringer kan imidlertid byde på endnu større problemer af denne art. Alene tanken om, hvilken udnyttelse, der kan finde sted af DONG´ s de facto monopol på energiydelser, kan give kuldegysninger.

Privatisering af DSB kan også gribe dybt ind i danske forbrugernes forsyningssikkerhed, ikke mindst på grund af den åbenlyse risiko for forringelse af servicen i regionale udkanter.

Der er således al mulig grund til at frigøres sig fra det nyliberalistiske dogme om, at privat drift pr. automatik og uden diskussion giver større effektivitet og med den hidtil stort set uddebatterede strategi for privatisering af offentligt ejede selskaber. I stedet er derfor brug for en mere kritisk og indgribende vurdering af, hvorvidt offentligt eje giver større sikkerhed for forsyning og rimelige priser og ikke mindst giver større værn mod finansiel spekulation?

Henvisning

Henrik Herløv Lund har blandt andet om privatisering, udlicitering og markedsgørelse skrevet bogen: ”NEW PUBLIC MANAGEMENT – REHABILITERING AF MARKEDET. EN SAMMENFATNING AF KRITIK. Med særligt henblik på sundhedssektoren og universitetereformen”

Den KRITISKE ANALYSER er udkommet som e-bog på forlaget Alternativ. Det kan downloades på www.henrikherloevlund.dk/art...

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce